អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍បញ្ជូនចិនស៊ីអេសអេច / អេសអេសមីយ័រទំនាក់ទំនង៖ lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991

អំណាចម៉ែត្រ។

អំណាច

សរុប 11 ផលិតផលនៅក្នុងប្រភេទបង្ហាញ 20 ធាតុក្នុងមួយទំព័រ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនបានរកឃើញព័ត៌មានផលិតផលដែលអ្នកចង់បានខាងលើអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានផលិតផលបន្ថែមឬទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នក។